Zapisy w trybie zwykłym odbywają się na trzy miesiące przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

ZAPISY na sesję zimową 2005:
od 26 września do 7 października

Zapisy w trybie “late entry” na egzaminy FCE, CAE, CPE mają miejsce 13 kwietnia (sesja letnia) oraz 26 października (sesja zimowa). Opłaty egzaminacyjne są wyższe niż w trybie zwykłym zapisów.

Aby zgłosić swój udział w egzaminie należy w terminie spełnić poniższe warunki:

 • Pobrać z Ośrodka, w którym zamierza się zdawać egzamin, odpowiedni blankiet pocztowy z numerem konta na które należy uiścić opłaty za egzamin;
 • Dokonać opłaty w urzędzie pocztowym za egzamin;
 • Przedstawić w ośrodku dowód wpłaty i dokonać rejestracji.

Osoby niepełnosprawne i wymagające szczególnych udogodnień powinny zgłosić swoje potrzeby przedstawicielowi ośrodka przed dokonaniem wpłaty. Wymagane dokumenty z tym związane powinny być złożone podczas rejestracji.


 • Po zarejestrowaniu się nie można otrzymać zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 • Wpłaty nie mogą być przesuwane na następne terminy (tj. na następne sesje).
 • Wpłaty za egzamin nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny.
 • Zarejestrowani kandydaci zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu otrzymają pocztą na około 2 tygodnie przed egzaminem.
 • Nie można zmieniać terminu egzaminu.

Osoby, które nie mogą z przyczyn zdrowotnych wziąć udziału w części słuchowej lub ustnej w wyznaczonym terminie powinny się skontaktować z ośrodkiem egzaminacyjnym.

Osobom nieobecnym na pisemnej części egzaminu z przyczyn zdrowotnych przysługuje częściowy zwrot opłaty (60%). Podania o częściowy zwrot opłaty zawierające dokładny adres kandydata oraz numer egzaminacyjny poparte zwolnieniem lekarskim wystawionym na formularzu pobranym z ośrodka egzaminacyjnego powinny być składane w macierzystym ośrodku egzaminacyjnym do dwóch tygodni od daty egzaminu pisemnego.

Osobom nieobecnym na egzaminie z przyczyn innych niż zdrowotne nie przysługuje żadna refundacja.


 • Egzaminy oceniane są w Cambridge. Nie ma możliwości dokonania wglądu w prace egzaminacyjne. Podawany wynik jest wynikiem całego egzaminu. Nie ma możliwości sprawdzenia ile punktów osoba zdająca uzyskała z poszczególnych części.


 • Wyniki egzaminów są rozsyłane przez ośrodki egzaminacyjne po ok. dwóch miesiącach od zakończenia sesji egzaminacyjnej. Informacje o wynikach udzielane są kandydatom jedynie po okazaniu dowodu tożsamości. Nie można uzyskać informacji o wynikach drogą telefoniczną. Reklamacje wyników należy zgłaszać do ośrodka egzaminacyjnego w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania.
 • O terminie odbioru świadectw kandydaci są informowani osobnym listem załączonym do wyniku.

Zapisani kandydaci zawiadomienia o terminach i miejscach poszczególnych części egzaminu otrzymują na ok. 2 tygodnie przed egzaminem.

Kandydaci, którzy do połowy maja w sesji letniej a do połowy listopada w sesji zimowej nie otrzymają zawiadomienia o terminach proszeni są o jak najszybszy kontakt z ośrodkiem egzaminacyjnym w którym są zarejestrowani na egzamin.


Na każda część egzaminu należy stawić się punktualnie:

 • z dowodem tożsamości, w którym znajduje się fotografia
 • z zawiadomieniem o terminach
 • z długopisem, gumką i ołówkiem.

źródło: Regulamin Egzaminów Cambridge