Konstrukcja czasu jest bardzo prosta.

PODMIOT + HAD + IMIESŁÓW BIERNY (trzecia forma czasownika)

They had never met an American until they met Mark – Oni nigdy nie spotkali Amerykanina dopóki nie spotkali Marka
Słówko pomocnicze HAD (jest to druga forma od HAVE) jest takie samo w każdej osobie i liczbie.
Czasownik główny występuje w trzeciej formie we wszystkich rodzajach zdań, osobach i liczbach.

Pytania

W pytaniach słówko pomocnicze had wysuwa się przed podmiot.

Had she ever visited Canada before her trip in 2000? – Czy ona kiedykolwiek była w Kanadzie przed swoją podróżą w 2000?
Had we studied a little English after we came to Poland? – Czy studiowaliśmy trochę angielski po przyjeździe do Polski?

Przeczenia

Zdania przeczące w Past Perfect budujemy wstawiając słówko NOT po HAD.

They were unhappy because they had not sold their car – Oni byli nieszczęśliwi ponieważ nie sprzedali swojego samochodu.