Budowa czasu Past Perfect Continuous

Zdania w czasie “past perfect continuous” budujemy w ten sam sposób jak w czasie “present perfect continuous”. Jednyną różnicą jest to, że zamiast operatora “have/has” używamy “had“.