W czasie Past Simple używamy drugiej formy czasownika. Wstawiamy ją po podmiocie (I, you, she, we…).

 • I visited Spain last year – W zeszłym roku odwiedziłem Hiszpanię. • She talked to her friends yesterday – Ona wczoraj rozmawiała z przyjaciółmi.

Jak jednak wszyscy wiemy, czasowniki angielskie dzielą się na regularne i nieregularne. Tak więc owa druga forma może wyglądać tak:
Czasowniki regularne:

 • They bought a car yesterday – Oni wczoraj kupili samochód.

UWAGA:

Jeśli przed ostatnią spółgłoską czasownika występuje jedna samogłoska to taka spółgłoska w drugiej formie podwoi się. stop (zatrzymać, zatrzymać się) -> stopped 
Jeżeli czasownik kończy się na -y, a przed tą samogłoską występuje spółgłoska to y jest zamieniane na i: marry(nosić) – married 
Ale jeśli przed -y jest samogłoska, nic się nie zmienia, np. play – played

Zdania z czasownikami regularnymi w Past Simple, tworzy się następująco: PODMIOT + CZASOWNIK GŁÓWNY w DRUGIEJ FORMIE + OKREŚLENIE CZASU
Czasownik główny ma taką samą formę we wszystkich osobach obu liczb (z wyjątkiem czasownika TO BE, który ma 2 formy: WAS i WERE)

Czas Past Simple

W czasie Past Simple pytania budujemy przez inwersję.
We wszystkich osobach, pytania i przeczenia budujemy przy pomocy czasownika posiłkowego DID.

Zdania twierdzące

 • They were with Mark in Paris yesterday – Oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu.
 • His friend took my book yesterday – Jego kolega zabrał moją książkę wczoraj

Zdania pytające

 • Were they with Mark in Paris yesterday? – Czy oni byli wczoraj z Markiem w Paryżu? 
 • Who was with Mark in Paris yesterday? – Kto był wczoraj z Markiem w Paryżu?


 • Did his friend take my book yesterday? – Czy jego przyjaciel zabrał moją książkę wczoraj?
 • Who took my book yesterday? – Kto zabrał wczoraj moją książkę?

Zdania przeczące

 • They weren’t with Mark in Paris yesterday – Oni nie byli wczoraj z Markiem w Paryżu.
 • His friend didn’t take my book yesterday – Jego przyjaciel nie zabrał wczoraj mojej książki.