Czasu Past Perfect używamy aby wyrazić czynność przeszłą, która odbyła się przed inną czynnością przeszłą.
Można więc powiedzieć, że jest to czas zaprzeszły.

Czasu tego w zasadzie nie używamy w zdaniach prostych. Aby użyć Past Perfect, powinniśmy mieć zdanie mówiące o dwóch czynnościach. Obie odbyły się w przeszłości przy czym jedna z nich odbyła się najpierw.
We were glad because we had sold our car – Byliśmy zadowoleni ponieważ sprzedaliśmy nasz samochód


Część zdania do słowa because jest w czasie Past Simple, dopiero druga część jest w Past Perfect.

Jacek told his girlfriend where he had put his money – Jacek powiedział swojej dziewczynie gdzie położył swoją forsę.
Jenny told him in secret she had written a book – Jenny powiedziała mu w tajemnicy, że napisała książkę.
She told him she had bought a new, expensive dress – Ona powiedziała mu, że kupiła nową, kosztowną sukienkę.
He told me that my mother had telephoned – On powiedział mi, że dzwoniła moja mama.


Czas Past Perfect doskonale nadaje się do relacjonowania wydarzeń oraz do cytowania czichś wypowiedzi.

Marysia said that Marek had decided to move to Warszawa – Marysia powiedziała, że Marek zdecydował się przeprowadzić do Warszawy.
Mark said that she had got married – Mark powiedział, że ona wyszła za mąż.


Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe używane w zdaniach z czasem Past Perfect:

when – kiedy
as soon as – jak tylko
after – po
by the time – w czasie
never…before – nigdy przedtem
already – już
before – przed
until/till – (aż) doby+moment w przeszłości – do (jakiegoś momentu)
ever – kiedykolwiek
for+okres czasu – od (pewnego czasu)


Past perfect + just

Słówko just jest używane z czasem Past Perfect do opisania wydarzenia które miało miejsce tuż przed chwilą.

The bus had just left when he arrived at the station – Autobus odjechał tuż przed tym jak on przybył na stację
She had just left the house when the message arrived – Ona opuściła dom tuż przed tym jak nadeszła wiadomość


Past Perfect użyjemy także aby wyrazić zamiar, postanowienie, które nie doszło do skutku.

He had hoped to meet her finally – On miał nadzieje, że ją w końcu pozna.
She had really wanted to come on time – Ona naprawdę chciała przybyć na czas. (ale nie zdążyła)